Patlamadan Korunma Dökümanı

Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması Hakkında Yönetmeliğine Göre;

 Bu Yönetmeliğin amacı, çalışanları sağlık ve güvenlik yönünden iş yerlerinde oluşabilecek patlayıcı ortamların tehlikelerinden korumak için alınması gereken önlemlere ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması Hakkında Yönetmeliği 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 30 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

 Patlamadan korunma dokümanı: İş yerlerinde oluşabilecek patlayıcı ortamların tehlikelerinden çalışanların sağlık ve güvenliğini korumak amacıyla hazırlanan dokümandır.

İşverenin Yükümlülükleri

Patlamaların Önlenmesi ve Patlamadan Korunma

(1) İşveren, patlamaların önlenmesi ve bunlardan korunmayı sağlamak amacıyla, yapılan işlemlerin doğasına uygun olan teknik ve organizasyona yönelik önlemleri alır. Bu önlemler alınırken aşağıda belirtilen temel ilkelere ve verilen öncelik sırasına uyulur;

 •  Patlayıcı ortam oluşmasını önlemek,
 •  Yapılan işlemlerin doğası gereği patlayıcı ortam oluşmasının önlenmesi mümkün değilse patlayıcı ortamın tutuşmasını önlemek,
 •  Çalışanların sağlık ve güvenliklerini sağlayacak şekilde patlamanın zararlı etkilerini azaltacak önlemleri almak.

(2) Birinci fıkrada belirtilen önlemler, gerektiğinde patlamanın yayılmasını önleyecek tedbirlerle birlikte alınır. Alınan bu tedbirler düzenli aralıklarla ve iş yerindeki önemli değişikliklerden sonra yeniden gözden geçirilir.

Patlama Riskinin Değerlendirilmesi

 (1) İşveren, 29/12/2012 tarihli ve 28512 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliğine uygun risk değerlendirmesi çalışmalarını yaparken, patlayıcı ortamdan kaynaklanan özel risklerin değerlendirmesinde aşağıdaki hususları da dikkate alır:

 •  Patlayıcı ortam oluşma ihtimali ve bu ortamın kalıcılığı,
 •  Statik elektrik de dahil tutuşturucu kaynakların bulunma, aktif ve etkili hale gelme ihtimalleri,
 •  İş yerinde bulunan tesis, kullanılan maddeler, prosesler ile bunların muhtemel karşılıklı etkileşimleri,
 •  Olabilecek patlama etkisinin büyüklüğü.

(2) Parlama veya patlama riski değerlendirilirken patlayıcı ortamların oluşabileceği yerlere açık olan veya açılabilen yerler de dikkate alınarak bir bütün olarak değerlendirilir.

İş Yerinin Güvenli Hale Getirilmesi

 Kanununda yer alan risklerden korunma ilkelerine, belirtilen hususlara uygun olarak çalışanların sağlık ve güvenliğini korumak için işveren:

 •  Çalışanların ve diğer kişilerin sağlık ve güvenliği için tehlike arz eden patlayıcı ortam oluşma ihtimali olan yerlerde güvenli çalışma şartlarını sağlar.
 •  Yapılan risk değerlendirmesi sonucuna göre, çalışanların sağlık ve güvenliği için tehlike arz eden patlayıcı ortam oluşma ihtimali bulunan yerlerde, çalışma süresince uygun teknik önlemleri aldırarak, bu kısımların gözetim altında tutulmasını sağlar.


  Patlamadan Korunma Dökümanı

   İşveren, yönetmelikte belirtilen yükümlülüğünü yerine getirip, Patlamadan Korunma Dokümanını hazırlar.


  İş Yerleri ve İş Ekipmanları İçin Özel Gerekler

   Patlayıcı ortam oluşma ihtimali bulunan iş yerlerinde, işverenler aşağıda belirtilen hususlara uymakla yükümlüdür:

   Patlayıcı ortam oluşma ihtimali bulunan yerlerde 26/12/2003 tarihinden önce kullanılmak üzere üretilen veya iş yerinde kullanılan iş ekipmanları yönetmelikte bulunan asgari gerekleri karşılamak zorundadır.

   Patlayıcı ortam oluşabilecek kısımları bulunan iş yerleri bu Yönetmelikte belirtilen şartlara uygun olarak kurulur.

   Patlayıcı ortam oluşabilecek kısımları bulunan iş yerlerinde herhangi bir değişiklik, eklenti veya tadilat yapıldığı hallerde, işveren bu Yönetmelik hükümlerine uyumun devam etmesini sağlar.

Çorlu Etik OSGB konunun uzmanı İş Güvenliği Uzmanları ile hizmetinizdedir.

Bununla Paylaş :